Air Liquide’s Energietransitie Roadmap

18/01/2021

Air Liquide’s Energy Transition Roadmap

“We zijn klaar om het voortouw te nemen”


Air Liquide heeft een aantal ambitieuze en verstrekkende initiatieven voorbereid in het kader van het energietransitie programma van de groep. Deze initiatieven zullen wereldwijd worden uitgerold, en dus ook in de BeNeLux…

“Laat ik beginnen met te zeggen dat we dit niet doen omdat iedereen het doet", legt Vianney de Buchet, Vice President Energy Transition Europe bij Air Liquide, uit. “Natuurlijk willen we wel graag onze verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot van CO2 op alle mogelijke manieren te verminderen. Dat sluit niet alleen aan bij het DNA en bij de kernwaarden van onze groep, maar ook bij onze ervaring op vlak van waterstof en koolstofdioxide, die beiden een integraal onderdeel vormen van de energietransitie. Om aan onze drie doelstellingen omtrent de energietransitie te kunnen voldoen, hebben we verschillende initiatieven lopen.”

“De eerste doelstelling – de meest voor de hand liggende – gaat over het verminderen van de CO2-uitstoot die direct of indirect verband houdt met onze eigen productiesystemen. In het verlengde daarvan willen we ook onze industriële klanten helpen bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. Dat is de tweede doelstelling. De derde doelstelling gaat over het uitbouwen van nieuwe ecosystemen die bijdragen aan een koolstofarme samenleving.”

De ‘A’-Rating van CDP

Air Liquide werkt natuurlijk al veel langer aan het terugdringen van CO2-emissies. Jaarlijks geeft de groep ongeveer 100 miljoen euro uit aan innovatie om haar ecologische voetafdruk en die van haar klanten te verkleinen. In 2020 kreeg de groep dan ook een 'A'-rating van CDP (voorheen bekend als het Carbon Disclosure Project), een non-profitorganisatie die bedrijven evalueert op basis van hun klimaatacties. CDP erkent de strategie van Air Liquide voor duurzame groei. Deze groei wordt geïllustreerd door de ontwikkeling van het bedrijf op het gebied van waterstoftechnologie en door deelname aan tal van innovatieve projecten.

Reductie van CO2-emissies

“De groep heeft toegezegd om haar koolstofvoetafdruk tegen 2025 significant te verminderen. Daartoe gebruiken we steeds meer duurzame elektriciteit en verminderen we ons energieverbruik”, verduidelijkt Vianney de Buchet.

“Een belangrijk deel van de energie die we vandaag gebruiken is al koolstofarm, maar we willen onze aankopen van hernieuwbare elektriciteit significant verhogen. Bovendien gaan we tijdens het besluitvormingsproces rond toekomstige partnerships ook rekening houden met de energiemix van potentiële leveranciers.”

Het bedrijf gaat ook het eigen energieverbruik – in verhouding tot het productievolume – met 5% verminderen. Dat zal enerzijds gerealiseerd worden door nieuwe, geavanceerde installaties in gebruik te nemen en anderzijds door de energie-efficiëntie van bestaande installaties te optimaliseren.

Air Liquide neemt deel aan een aantal innovatieve CCS-projecten (Carbon Capture and Sequestration) rond het afvangen en vastleggen van koolstof, zoals Porthos in Rotterdam en Antwerp@C in Antwerpen. Deze grootschalige projecten hebben het potentieel om de CO2-voetafdruk van industriële bedrijven aanzienlijk te verkleinen. Ook heeft Air Liquide een memorandum van overeenstemming getekend met Northern Lights, een CCS-project dat zich in Noorwegen situeert.

Bovendien heeft Air Liquide zich voorgenomen om de CO2-voetafdruk van haar bulk- en cilindergassendivisie met 10% te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door het bulktransport te optimaliseren met behulp van big data, en door het huidige vrachtwagenpark op fossiele brandstoffen te vervangen door vrachtwagens die gebruik maken van duurzame energie.

Initiatieven voor onze klanten

Vianney de Buchet: “Aangezien we onze technische portfolio en expertise op vlak van energietransitie sowieso verder uitbreiden, hebben we besloten om deze kennis en technologie ook beschikbaar te stellen aan onze industriële klanten. We zijn er ons bewust van dat de energietransitie een grote uitdaging is voor de hele industrie, en dus willen we graag anderen helpen hun doelen te bereiken.”

“Zo willen we onze technologie ter beschikking stellen waarmee klanten hun CO2-uitstoot kunnen opvangen. De CO2 kan dan hergebruikt worden – bijvoorbeeld in de tuinbouw of voor het maken van bruisdranken –, of kan veilig onder de zeebodem worden opgeslagen.

Naar een koolstofarme samenleving

“Hoewel we ervan overtuigd zijn dat het cruciaal is om de CO2-uitstoot te verminderen, menen we dat de ontwikkeling en succesvolle implementatie van nieuwe technologieën minstens even belangrijk is.”

“Omdat waterstof een sleutelrol gaat spelen in de samenleving van morgen en in de energietransitie, zetten we volop mensen en middelen in om deze technologie te optimaliseren. Waterstof zal een sterke impact hebben op de transportsector – niet alleen op auto's maar ook op vrachtwagens en schepen – en zal ook steeds meer worden gebruikt als energiebron voor de industrie. Zo kondigde Air Liquide onlangs de lancering aan van een project rond de inzet van 1.000 waterstoftrucks in de haven van Rotterdam.

Air Liquide investeert ook in installaties voor biomethaanzuivering. Biomethaan – een duurzaam gas dat ontstaat door de vergisting van organisch afval – heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, maar moet worden gezuiverd voordat het in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. Tegen 2025 zou de capaciteit van de installaties moeten stijgen naar
5 TWh per jaar.

“Al bij al mogen we zeggen dat Air Liquide flinke inspanningen levert om de energietransitie in goede banen te leiden. Natuurlijk verwachten we nog bijkomende uitdagingen en hindernissen tegen te komen – het zou vreemd zijn als dat niet zo was –, maar we zijn vastbesloten om onze doelstellingen te bereiken en om het voortouw te nemen in onze industrie”, besluit Vianney de Buchet.

CONTACTEER ONS