“Voor traditioneel vrachtvervoer over grotere afstanden is waterstof de enige oplossing”

30/05/2022

Philippe Degraef, Febetra

Philippe Degraef, Febetra


Febetra – dat is de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners – heeft dankzij haar centrale positie in de transportsector duidelijke inzichten omtrent de uitdagingen en opportuniteiten met betrekking tot emissievrij goederentransport over de weg.

Door middel van gericht lobbywerk op alle beleidsniveau’s – van lokaal tot Europees – helpt Febetra om een zo gunstig mogelijk wetgevend kader voor de transportsector te scheppen. Daarnaast verdedigt de vereniging ook de belangen van haar individuele leden.

“Het is inderdaad onze taak om de belangen van de transportsector zo goed mogelijk te verdedigen”, stelt general manager Philippe Degraef. “Natuurlijk hebben we daarbij ook aandacht voor typische pijnpunten, zoals de nood om de emissies van het wegtransport in te dijken en de problematiek van de dichtslibbende wegen.”

Complementair met water- en spoorwegen

Wat dat laatste betreft ziet Febetra het spoor en de binnenscheepvaart niet als concurrenten. “Het is duidelijk dat de maximale capaciteit van ons wegennet wel bereikt is, en er is geen draagvlak om nog nieuwe grote wegen aan te leggen. En dus streven we ernaar om het bestaande wegennetwerk zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dat bereiken we onder meer door complementair te zijn met andere transportmogelijkheden, zoals het spoor en de binnenscheepvaart.”

“In dat verband hebben sommige van onze leden al geïnvesteerd in elektrische bakfietsen. Die zijn met name praktisch voor last mile toepassingen in stedelijke omgevingen. Gezien de voortdurende groei van e-commerce – en dus een sterke toename van het aantal te leveren kleine pakketjes – en het feit dat de bakfietsen 24/24 mogen leveren in steden, is dat een logische evolutie.”

De dieselproblematiek

“Tot vandaag wordt in België 98% van het goederentransport over de weg met dieselvrachtwagens uitgevoerd. Aangezien de brandstofkosten oplopen tot 25% van het totale kostenplaatje van een transporteur, kun je je voorstellen dat de dieselprijzen zwaar doorwegen op de winstmarges.”

Bovendien denkt de Belgische overheid er ook aan om het systeem van de professionele diesel af te schaffen. Dat systeem houdt in dat beroepsvervoerders achteraf een deel van de accijnzen die ze aan de pomp betalen kunnen recupereren. “Ons standpunt hierover is duidelijk: hoewel we initiatieven om emissievrij transport te faciliteren heel graag ondersteunen, willen we benadrukken dat dit alleen mogelijk is als er een alternatieve technologie beschikbaar is die financieel en operationeel haalbaar is en breed inzetbaar is. Zolang dat niet het geval is willen we niet dat de overheid onze transporteurs benadeelt door het systeem van de professionele diesel af te bouwen.”

Koolstofneutraal vrachtvervoer

“Hoe dan ook moeten we concreet aan de slag om op grote schaal duurzame alternatieven voor onze dieselvloot uit te rollen. Elektrisch vrachtvervoer – van elektrische bakfietsen tot bestelwagens en misschien ook nog compacte vrachtwagens – kan een belangrijke rol spelen voor last mile toepassingen, maar voor traditioneel zwaar vrachtvervoer over grotere afstanden is waterstof de enige oplossing waar we echt in geloven.”

“Het punt is dat de actieradius van elektrische vrachtwagens te beperkt is en dat het gewicht van de batterijen betekent dat het laadvermogen significant vermindert. Niet wat je wil als je goederen wil transporteren, natuurlijk. Daarbij zijn de laadtijden te lang en is het niet zeker of het elektriciteitsnet dergelijke grote laadvermogens overal zal aankunnen. Waterstof heeft al die problemen niet.”

“Het is wel zeker dat die transitie een flinke financiële inspanning zal vergen. Naar ons idee zou die inspanning op één of andere manier moeten verdeeld worden tussen de overheid, de constructeurs en de vervoerders. Gezien de beperkte winstmarges in onze sector moeten we ervan uitgaan dat, wanneer de factuur voor de vervoerder oploopt, hij deze meerkosten zal moeten doorrekenen aan de opdrachtgever.”

Het woord is aan de overheid

“Maar hoe welkom en noodzakelijk de energietransitie ook is, we willen er wel over blijven waken dat onze concurrentiepositie niet te veel onder druk komt te staan tegenover onze buurlanden.”

“In Nederland betaalt de overheid straks 40% van de meerkost van de factuur (in vergelijking met een diesel vrachtwagen) als een vervoerder investeert in een zero emissie vrachtwagen. Bovendien wil Nederland een belangrijk deel van haar inkomsten uit de kilometerheffing investeren in de vergroening van het wegtransport. De Duitse overheid betaalt maar liefst 80% van de meerkost terug aan de vervoerder bij aankoop van een zero emissie vrachtwagen. Dat zijn lovenswaardige initiatieven, maar in België is er helaas nog helemaal niets beslist daaromtrent. En dat is geen goede zaak, want als we geen actie ondernemen komen de zero emissie voertuigen straks uit het buitenland en komt de arbeidsgelegenheid van de Belgische transporteurs in het gedrang.”

“Om ook in België vrachtvervoer op waterstof te boosten, zou de overheid de kilometerheffing tarieven sterk kunnen verlagen voor deze voertuigen. Het is niet zo dat we ernaar streven om geen kilometerheffing te betalen voor zero emissie vrachtwagens, want het blijven natuurlijk weggebruikers en de wegen moeten goed onderhouden kunnen worden. Maar aan de andere kant zijn ze een zegen voor het milieu en dat zou moeten beloond worden.”

“Wat we in ieder geval willen vermijden is een regeling waarbij de belastingdruk op dieselvrachtwagens nog verder verhoogd wordt. Het stimuleren van de transitie mag met andere woorden niet ten koste gaan van onze huidige vrachtwagenvloot.”

Praktische to do’s

“Natuurlijk hebben we meer tankstations nodig als we de transitie naar waterstof snel willen doorzetten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat die er nu snel gaan komen. Ook het aanbod van vrachtwagens op waterstof is vandaag nog beperkt, maar ook op dat vlak beweegt er veel.”

“Vandaag zijn al meerdere Belgische transportbedrijven gestart met tests van waterstoftrucks. Om maar te zeggen dat er genoeg interesse is vanuit de sector.”

Contacteer ons als je interesse hebt in de waterstofoplossingen van Air Liquide.

CONTACTEER ONS